BGP

ସମ୍ବାଦ

MPO / MTP ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଚ୍ କେବୁଲ୍ ପ୍ରକାର, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସଂଯୋଜକ, ପୋଲାରିଟି |

ଉଚ୍ଚ-ଗତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀର ବ demand ୁଥିବା ଚାହିଦା ପାଇଁ, ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ତାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ MTP / MPO ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଜମ୍ପର୍ ଆଦର୍ଶ ଯୋଜନା ଅଟେ |ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୋର, ଛୋଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସାରଣ ହାରର ସୁବିଧା ହେତୁ |

MPO ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଚ୍ କେବୁଲ୍ MPO ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର କେବୁଲକୁ ନେଇ ଗଠିତ |MPO ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ IEC 61754-7 ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ: କୋର ସଂଖ୍ୟା (ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା), ପୁରୁଷ ମହିଳା ମୁଣ୍ଡ (ପୁରୁଷ ମହିଳା), ପୋଲାରିଟି (ଚାବି), ପଲିସିଂ ପ୍ରକାର (PC କିମ୍ବା APC) |

MPO ର କେଉଁ ଫାଇବର କୋର୍ ସଂଖ୍ୟା?

ବର୍ତ୍ତମାନ, MPO ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କର କାରଖାନା ସମାପ୍ତି ଉପାଦାନଗୁଡିକ 6 ରୁ 144 ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଧାରଣ କରିପାରିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12 ଏବଂ 24 କୋର MPO ସଂଯୋଜକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ |IEC-61754-7 ଏବଂ EIA / TIA-604-5 (FOCIS 5) ଅନୁଯାୟୀ, 12 ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ସାଧାରଣତ one ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମାନ MPO ସଂଯୋଜକରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବରର ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ |ସଂଯୋଜକଙ୍କ କୋର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ (12 କୋର) ଏବଂ ଏକାଧିକ ସ୍ତମ୍ଭ (24 କୋର କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ) ରେ ବିଭକ୍ତ |40G MPO-MPO ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଚ୍ କେବୁଲ୍ ସାଧାରଣତ 12 12 କୋର MPO ମଲ୍ଟିମୋଡ୍ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ |100G MPO-MPO ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଚ୍ କେବୁଲ୍ ସାଧାରଣତ 24 24 କୋର MPO ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ |ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରରେ 16 ଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଧାଡି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଆରେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯାହାକୁ 32 କୋର କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ |16/32 ଫାଇବର MPO ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ସଂଯୋଜକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପି generation ଼ି 400G ନେଟୱାର୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହେବ |

gk (1)

MPO ସଂଯୋଜକଙ୍କ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା |

MPO ଅପ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର ସଂଯୋଜକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର, ସିଟ୍, କପଲିଂ ଆସେମ୍ବଲି, ଧାତୁ ରିଙ୍ଗ, ପିନ୍ (ପିନ୍ ପିନ୍), ଧୂଳି କ୍ୟାପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ପିନ୍ ଅଂଶ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ |ପୁରୁଷ ସଂଯୋଜକଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିନ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ସଂଯୋଜକ ପିନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ |MPO ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି MPO ସଂଯୋଜକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

gk (2)

MPO ପୋଲାରିଟି:

ଟାଇପ୍ A: ଜମ୍ପରର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫାଇବର କୋରଗୁଡିକ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 1 ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ 1 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 12 ଅନ୍ୟ ପଟେ 12 ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିପରୀତ, ଏବଂ କି ଅପ୍ କି ଡାଉନ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |

gk (3)

ଟାଇପ୍ ବି (ଇଣ୍ଟରଲିଭେଡ୍ ପ୍ରକାର): ଜମ୍ପରର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫାଇବର କୋରଗୁଡିକ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 1 ଅନ୍ୟ ପଟେ 12 ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 12 ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ 1 ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କି ଅପ୍ କି ଅପ୍ ସହିତ, ଏବଂ କି ଡାଉନ୍ କି ଡାଉନ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |

gk (4)

ଟାଇପ୍ C (ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରଲିଭେଡ୍ ପ୍ରକାର): C ପ୍ରକାରର MPO ଜମ୍ପର୍ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗଳ କୋର୍ ପୋଜିସନ୍ କ୍ରସିଂ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ କୋର୍ 1 ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ 2 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ କୋର୍ 12 ଅନ୍ୟ ପଟେ 11 ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ | ଶେଷଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ, ଏବଂ କି ଅପ୍ କି ଡାଉନ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |

gk (5)

MTP କ’ଣ?

MTP ହେଉଛି “ମଲ୍ଟି ଫାଇବର ଟର୍ମିନେସନ୍ ପୁସ୍ ଅନ୍”, ଯାହା US Conec ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ |ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ MPO ସଂଯୋଜକ ଉପରେ ଆଘାତ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଧିକ |ବାହ୍ୟରେ, MPO ଏବଂ MTP ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କ obvious ଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ |ବାସ୍ତବରେ, ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତି |

MPO / MTP ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଜମ୍ପର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର କ୍ୟାବଲିଂ ସମାଧାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଏହା FTTH ଏବଂ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଉଚ୍ଚ-ସାନ୍ଦ୍ରତା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଲାଇନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା 5G ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ହଟ ଚାହିଦା ଉତ୍ପାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |

gk (6)


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନୁଆରୀ -04-2022 |